To qέma thV meiwmέnhV parousίaV twn gunaikώn stiV domέV lήyhV politikώn apofάsewn apoteleί έna sύgcrono diakύbeuma perί leitourgίaV thV dhmokratίaV kai tou rόlou twn dύo fύlwn stiV politikέV diadikasίeV. An kai έcoun suntelesteί shmantikέV allagέV, όso sto pedίo thV ekprosώphshV twn gunaikώn sta kέntra lήyhV apofάsewn -kurίwV me posotikoύV όrouV- όso kai se autό thV proώqhshV kai efarmogήV politikώn gia thn antimetώpish thV politikήV periqwriopoίhshV twn gunaikώn, h eikόna thV politikήV exousίaV paramέnei kuriarcikά andrikή.
H summetocή twn gunaikώn sthn politikή kai idiaίtera sta Kέntra LήyhV Politikώn Apofάsewn sunantά empόdia, ta opoίa aforoύn tόso sthn kurίarch koinwnikή kai oikonomikή katάstash, όso kai stiV ίdieV tiV domέV thV politikήV. An kai to posostό antiprosώpeushV twn gunaikώn έcei auxhqeί -gegonόV pou epibebaiώnetai kai apό tiV prόsfateV dhmotikέV kai nomarciakέV eklogέV sthn Ellάda- h prόodoV pou έcei shmeiwqeί eίnai sugkritikά elάcisth, se scέsh me to gegonόV όti creiάzetai na epiteucqeί h isόthta kai h isotimίa twn dύo fύlwn se όla ta pedίa thV idiwtikήV kai dhmόsiaV zwήV.
αρχική σελίδα