Δικαίωμα στο ''εκλέγεσθαι''
nektaria.jpg
nektaria.jpg

Η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού στα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα μεγαλώνει την ανισότητα και τις διακρίσεις λόγω φύλου. H ανυπαρξία πολιτικών και δομών που να αξιοποιούν τις νομικές και θεσμικές προϋποθέσεις συντελούν στο να παραμένουν οι ανισότητες λόγω φύλου στην πράξη. Το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ νομικής (de jure) ισοτιμίας και πραγματικής (de facto) ισότητας, φαίνεται ιδιαίτερα από την μικρή συμμετοχή των γυναικών στην δημόσια ζωή και ιδίως στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην πολιτική ζωή χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα την δημοκρατία και τους θεσμούς της και φυσικά συνιστά μία αναπηρία του πολιτικού συστήματος.

Πενήντα εξι χρόνια μετά την κατάκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν, η κατοχύρωση στην πράξη του δικαιώματος στο εκλέγεσθαι αποτελεί ακόμη στοίχημα για τις γυναίκες και πολιτική πρόκληση τεράστιας σημασίας. Η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών συνδέεται με τις δυσκολίες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τον άνισο καταμερισμού οικογενειακών ευθυνών, καθώς και τις διακρίσεις στην εργασία. Ωστόσο το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική σκοντάφτει και σε προκαταλήψεις της πατριαρχίας περί της ικανότητας των γυναικών να αναλάβουν θέσεις ευθύνης αλλά και στην κυριαρχία του ανδρικού φύλου.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί ανατροπές στους ρόλους των δύο φύλων και στον κατά φύλο καταμερισμό της εργασίας αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, έτσι ώστε να μεταβούμε από το πλαίσιο της υποαντιπροσώπευσης, στην ισόρροπη συμμετοχή στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς συμμετοχής. Θεωρούμε το μέτρο της ποσόστωσης, ιδίως, το 50% θετικό και μια πρώτη προσπάθεια αποκατάστασης του δημοκρατικού ελλείμματος. Η ισάριθμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά. Ο πρωτοπόρος χώρος της αριστεράς πρέπει θεσμικά και ουσιαστικά να «ανοίξει» την πόρτα στις γυναίκες. Εκλογικές διαδικασίες όπως οι Ευρωεκλογές, αποτελούν ερέθισμα μεγαλύτερου προβληματισμού για την ανεύρεση των αιτιών που δημιουργούν και κορυφώνουν τις ανισότητες.

Ανδροκρατούμενη Ευρώπη
Η συμμετοχή των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια:

ΧΩΡΑ..................... ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 2004-2009 % ............. ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ%
Βέλγιο..................... 33,33 ...................................................... 38,00
Βουλγαρία.............. 44,44 ...................................................... 21,70
Τσεχία..................... 20,83 ...................................................... 6,50
Δανία....................... 42,86 ...................................................... 36,90
Γερμανία................. 33,33 ...................................................... 32,20
Ελλάδα................... 29,17 ...................................................... 16,00
Ισπανία................... 25,93 ...................................................... 35,70
Γαλλία..................... 4,87 ........................................................ 18,50
Ιρλανδία.................. 38,46 ...................................................... 13,30
Ιταλία....................... 20,51 ...................................................... 21,30
Κύπρος.................. 0,00 ......................................................... 16,10
Λιθουανία............... 22,22 ...................................................... 22,00
Λετονία................... 38,46 ....................................................... 8,40
Λουξ/ργο................ 50,00 ...................................................... 23,30
Ουγγαρία............... 37,50 ....................................................... 10,90
Μάλτα..................... 0,00 ......................................................... 8,70
Ολλανδία................ 48,15 ...................................................... 41,30
Αυστρία.................. 27,78 ....................................................... 28,40
Πολωνία................. 14,81 ...................................................... 20,20
Πορτογαλία............ 25,00 ...................................................... 40,20
Ρουμανία................ 28,57 ...................................................... 11,40
Ελβετία................... 42,86 ...................................................... 13,30
Σλοβακία................ 35,71 ...................................................... 19,30
Φινλανδία............... 42,86 ....................................................... 41,50
Σουηδία.................. 47,37 ...................................................... 47,30
Αγγλία.................... 25,64 ....................................................... 24,00
Μέσος όρος:....... 31,08 ....................................................... 24,30
πίσω