Γυναίκα και Εκπαίδευση

Μία έρευνα για τις διαφορές των φύλων επισημαίνει ότι η πιο διακριτή διαφορά των φύλων στο εκπαιδευτικό επίτευγμα είναι το πλεονέκτημα των κοριτσιών στην ανάγνωση. Επίσης στις περισσότερες χώρες, αγόρια και κορίτσια, σημειώνουν πανόμοια αποτελέσματα στα μαθηματικά στο τέταρτο και όγδοο έτος υποχρεωτικής φοίτησης. Το πλεονέκτημα των αγοριών προκύπτει στα μεταγενέ-στερα έτη και είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση μαθητών που παρακολουθούν τα ίδια διδακτικά προγράμματα και έτη φοίτησης. Ακόμα, οι μικρότερες διαφορές των φύλων παρατηρούνται στα αποτελέσματα στην επιστήμη.Παρότι τα κορίτσια παρουσιάζουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τα αγόρια, τείνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοαντίληψη, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση στον εν λόγω τομέα.Το φύλο είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό επίτευγμα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η ανισότητα των φύλων απασχολεί πολλές χώρες, όμως οι πολιτικές στο σύνολο τους είναι συχνά ελλιπείς. Ο πιο κοινός στόχος των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι η αμφισβήτηση των παραδοσιακών εμφύλιων ρόλων και στερεοτύπων. Από αυτόν τον κύριο στόχο ορμώμενες, οι χώρες μπορούν να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της παρενόχλησης και της βίας λόγω φύλου, ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε φορείς λήψης αποφάσεων ή την κατάρριψη προτύπων επιτεύγματος με βάση το φύλο.Η καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην επιλογή σταδιοδρομίας και η στήριξη των νέων στο σχολείο με συστηματική και ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλων καθοδήγηση για περαιτέρω σπουδές και επαγγελματικές σταδιοδρομίες, αποτελούν ένα πεδίο όπου αναπτύσσονται πολλές ενδιαφέρουσες επιμέρους πρωτοβουλίες και προγράμματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ακόμη, η διδασκαλία στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ένα κατ’ εξοχήν γυναικείο επάγγελμα. Παρόλα αυτά η εκπαιδευτική διοίκηση, επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των αντρών, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει σαφής έλλειψη εθνικών πρωτοβουλιών για προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατάστασης.
Η αναλογία των γυναικών στους κόλπους του διδακτικού προσωπικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μειώνεται με κάθε βαθμίδα στην κλίμακα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.Μολονότι αυτό μπορεί να εξηγηθεί μερικός από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός γυναικών εισήχθησαν στα πανεπιστήμια και επέλεξαν ακαδημαϊκές καριέρες μόλις σχετικά πρόσφατα, αυτή η «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες απορρέει εν μέρη από την κυρίαρχη αντρική κουλτούρα που ενυπάρχει εν γένει στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Η εκπαίδευση συχνά θεωρείται σημαντικό μέσο.αρχική σελίδα